สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น

สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น


..**วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมโรงเรียนบ้านควน เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการเยี่ยมชั้นเรียน พบว่านักเรียนมีความพร้อมสามารถอ่านเขียนได้ตามระดับชั้นและโรงเรียนมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ร่วมมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุคไทยแลนด์ 4.0