สพฐ. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.นศ.2

สพฐ. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.นศ.2

..**วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์  ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2, นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมรับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่งระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนายกาญจนมาโนชญ์  ขุนกอง  ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการนิเทศมัธยมศึกษา สพฐ.

..**โดยพบว่า สพป.นศ.2 ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างการรับรู้ให้เกิดการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการวางระบบบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัวนักเรียน และสถานศึกษา  รวมทั้งดำเนินการนำเสนอผลการนิเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PLC ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ