สพป.นศ.๒ อบรมเข้ม พัฒนา ตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย” มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน เขียนถูกต้องตามอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ

พป.นศ.๒ อบรมเข้ม พัฒนา ตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย” มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน เขียนถูกต้องตามอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ

..**วันที่ 7  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (ผอ.สพป.นศ.๒) เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.๒  นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการอบรมพัฒนา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจากโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๑๐ โรง ทั้งสิ้น ๒๒๐ คนเข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพื่อ

นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นศ.๒ กล่าวว่า การดำเนินโครงการเขียนได้ลายมือสวย เป็นการสนองนโยบายและจุดเน้นพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษากับการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งนับว่าผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนแบบบูรณาการกันตลอดมา โดยเฉพาะในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะการเขียน การคัดลายมือด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดจัดอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เพื่อฝึกทักษะการคัดลายมือให้สวยงามถูกต้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทักษะ การคัดลายมือสำหรับนักเรียน คาดหวังให้เด็กนักเรียนสังกัด สพป.นศ.๒ ทุกคนมีลายมือสวยตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดในประเทศไทย ต่อไป