รร.ตชด.บ้านยูงงาม สพป.นศ.2 จัดค่ายคุณธรรม สร้างเยาวชนต้นแบบของสังคมไทย

รร.ตชด.บ้านยูงงาม สพป.นศ.2 จัดค่ายคุณธรรม สร้างเยาวชนต้นแบบของสังคมไทย

..**เมื่อเร็วนี้ นางสาวรุจิราภา   ศรีสุวรรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านยูงงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ขาดความรักสามัคคีในสังคม การแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์  ซึ่งเยาวชนเปรียบเป็นต้นกล้าของอนาคตที่ดี หากได้รับการแนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถขับกล่อมจิตใจให้มีสติ มีปัญญา เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

..**จากสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม จึงจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในระหวางวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนให้กับนักเรียนกว่า 100 คน เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตน   เป็นไปตามคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการ โดยมี พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ, ดร.  พระอาจารย์กิตติภูกมิ  วชิรกิตฺติโก และพระสุรเชษฐ์  กิตฺติธโร จากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อำเภอทุ่งใหญ่ วัดคลังสินธาราม (วัดควนคลัง)มาช่วยจรรโลงจิตใจนักเรียน เยาวชนให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนต้นแบบในสังคม โดยเน้นให้เด็กๆ ได้รู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาสังคม เริ่มจากพระอาจารย์จะอธิบายถึงปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยมีอะไรบ้าง เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นภาพ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น