สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

..**สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

..**28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์  ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

..**ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  โดยกำหนดให้ปลูกไม้มีค่าคนละอย่างน้อย 1 ต้น ในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม โดยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมปลูกจำนวน 100 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ต้น นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน นำต้นไม้มาปลูกคนละต้น กว่า  120 ต้น โดยปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นและชุมชน  ผืนป่าต่างๆ ให้มีความยั่งยืนตลอดไป และหลังจากปลูกต้นไม้ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายต่อไป