แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว

ด้วย สพฐ.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตุอาการป่วยของนักเรียน อันเนื่องมาจาก โรคภัยระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยในฤดูหนาว รายละเอียดแจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพและอุบัติเหตุุในฤดูหนาว