สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม “วัยใสใจเข้มแข็ง” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม “วัยใสใจเข้มแข็ง” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

..**วันที่ 2  ตุลาคม  2563 เวลา 08.30 น.  ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัยใสใจเข้มแข็ง โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 270 คน  ณ โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นางพรทิพย์ รัตน์บุรี เจ้าของโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า  การทำกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี และด.ต.ดุสิต  ทองแสงแก้ว จิตอาสา 904 และคณะ พร้อมด้วยบุคลากร สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงพระคุณของสถาบันกษัตริย์ไทย รวมกำลังป้องกัน “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่”พร้อมกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

..**ซึ่งการดำเนินโครงการวัยใสใจเข้มแข็งกำหนดจัดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 7 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ โรงเรียนวัดควน โรงเรียนวัดเสม็ดจวน โรงเรียนวัดจันดี และ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน มีทักษะชีวิตในการปฏิเสธสิ่งเสพติด มีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต ตลอดจนรู้จักการสร้างกำลังใจให้ตนเองและเพื่อนนักเรียนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง