โครงการ “ปันน้ำใจจากใจเซฟ” มอบเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อน้อง

โครงการ “ปันน้ำใจจากใจเซฟ” มอบเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อน้อง

20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “ปันน้ำใสจากใจเซฟ” ประสานโดยคุณสมยศ หนูหนอง แจ้งความประสงค์มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน จำนวน 119 เครื่อง โดยมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 58 เครื่อง ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นตัวแทนรับมอบ และสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำภอทุ่งสง 3 โรงเรียน จำนวน 61 เครื่อง โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผอ.รร.สตรีทุ่งสง เป็นตัวแทนรับมอบ จากคุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงิน 833,500 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 50 คน ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..** ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งจะร่วมส่งเสริมสนับนุนให้นักเรียนมีคุณภาพที่ถูกสุขลักษณะที่ดีและจะนำเครื่องกรองน้ำดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป