“รร.บ้านทะเลสองห้อง” น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวัน

“รร.บ้านทะเลสองห้อง” น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวัน

นายไพศาล  ปลอดเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการบริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างในอาหารมีเป็นจำนวนมากและเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โรงเรียนจึงน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวันโดยประชุมชี้แจงคณะครู ผู้ปกครอง ถึงรายละเอียดกิจกรรม การดำเนินการตามกิจกรรม โดยส่งครูเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาดูงาน  สอดแทรกความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้และได้จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด,  กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก,   กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษและกิจกรมการเพาะชำต้นไม้ กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนร่วมกับชุมชน สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป

ด้านนางจินตนา ไชยฤกษ์ ครูรับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผลผลิตสามารถนำมาเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวัน นำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชน และจากการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้