ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายฯ ภาพรวมของจังหวัด ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากเขตพื้นที่การศึกษา การอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายการผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยมี นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายสมชาติ ไกร แก้ว นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางปราณี คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 นายสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และหารือข้อราชการร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน Stand alone ณ รร.บ้านเขาวง อำเภอ บางขัน โดยมี นายโกวิทย์ เอียดเนตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน โดยมี นายโกศล ละม้าย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงาน

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ประเด็นนโยบายเป็นฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จแล้วจัดทำรายงาน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป