สพป.นศ.2 เดินหน้าพาน้องกลับห้องเรียน ดีเดย์ เปิดเรียน On Site 4 ก.พ.2565 จำนวน 99 โรงเรียน อนุมัติเปิดเรียนตั้งแต่ ป.4 – ม.3

..**//วันที่ 3 มกราคม 2565 นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดเรียน On Site

..**//มติคณะกรรมการฯ  พิจารณาให้สถานศึกษาในสังกัด  99 โรงเรียน เปิดเรียน On Site ได้ตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2565 โดยอนุมัติให้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนทั้ง 99 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาและมีมาตรการ Thai  Stop Covid Plus (TSC+) ผ่านการประเมินจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นไปตามเป้าหมายและผู้ปกครองเห็นชอบ รวมทั้งมีแผนเผชิญเหตุ และนักเรียนตั้งแต่อายุ5 – 11 ปี จะทยอยฉีดวัคซีนให้ครบ 100%  ในเร็ววันตามที่สาธารณสุขแต่ละอำเภอนัดหมาย

..**//ทั้งนี้สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง กำชับให้สถานศึกษาที่เปิดเรียน On Site มีมาตรการป้องกันในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราชและตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด