การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร-cover

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร

🕘 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม และทีมงานวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายฯ ดงหลวง จะได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงของแต่ละสถานศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

📸 ภาพ/ข่าว : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร