สพฐ.เตรียมพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 8  กันยายน 2565 นายสุรทิน  ทิยพ์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการสพท. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาวยการ ทั้ง 5 เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นศ.4 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 20 คน โดยมีนายนายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

ซึ่งในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระภิกษุสงฆ์
ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.39 น. จึงประชาสัมพันธ์ข้าราชการ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว