สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1)

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1)

🕘 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ วิทยากร และคณะครู เข้าร่วมประชุม โดยมี นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงาน

การประเมินพัฒนาการนักเรียน จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร) โดยที่ผ่านมา สพฐ. จะพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินพัฒนาการที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่องทุกรอบ 2 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2565 ก็ครบรอบที่ต้องดำเนินการประเมิน

สพป.มุกดาหาร จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความเข้าใจในชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และเครื่องมือบันทึกผลพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
  2. เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะการจัดประสบการณ์และสามารถดำเนินการตามคู่มือจัดกิจกรรมได้
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา 2565
    ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าประชุมเป็นครูปฐมวัยในเครือข่ายอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 78 คน

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/QjUMM6Q3KTwx9oMv8