นักเรีนนเมืองคอนฯ โชว์ศักยภาพผลงานเปิดบ้านวิชาการวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

..**//นางอัจฉรา  ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรยนวัดควนสูง เปิดเผยว่าโรงเรียนวัดควนสูง จัดกิจกรรมเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย และค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ โรงเรียนวัดโคกหาด โรงเรียนวัดโคกเมรุและโรงเรียนวัดควนสูง เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 220 คน ซึ่งมีการจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มสาระให้กับนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ กศน.อำเภอฉวาง ฐานไปรษณีย์อะไรเอ๋ย ฐานภูเขาไฟระเบิด ฐานฟองมหัศจรรย์ ฐานทรายดูด ฐานไอศกรีมหลากสี ฐานอวัยวะน่ารู้ ฐานลอยลม ฐานขนมโคแสนสวย ฐานขนมครก ฐานการเรียนรู้พลเมืองปากน้ำฉวางสู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ ความรู้เบื้องต้นไฟฟ้ามาอย่างไร โดยการมีส่วนร่วมของ กศน.อำเภอฉวาง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  ไปรษณีย์ไทยและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้กว้างขวางขึ้น โดยมีนางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นศ.2 ประธานเปิด

 ..**//นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อยขยายผลไปยังพี่ประถมศึกษา ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เล็งเห็นถึงการพัฒนาการของนักเรียนที่เกิดทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ได้รับความรู้ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป