สพป.นศ.2 PLC บุคลากรพร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันจักรี


..**//นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วย นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเพื่อ PLC บุคลากร ในการร่วมแรง รวมใจ รวมพลัง พัฒนาการให้ปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการและการให้บริการสู่ความไทยแลนด์ 4.0 โดยเสนอข้อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันจักรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยร่วมกัน ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมต้อนรับผู้มีส่วนได้เสียที่มารับบริการ
          ..**//สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในหมู่คณะของบุคลากร รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมี ความตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว