หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.“จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการนิเทศการศึกษา”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน      ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน  ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 23 คน