โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบครัว ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ในหัวข้อ เคล็ดลับฝึก “สติ” สำหรับเด็กปฐมวั ฉบับชีวิตประจำวัน โดยประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยไม่เสียยค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม หากสนใ่จเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสาร ดังแนบ