ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 4

..***วันที่  8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายมนูญ  รักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 (เขานางนอน) ณ สนามโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ โรงเรียนองค์การสวยยาง 2 (กรุงหยัน) และสนามโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตแสดงออกในทางที่เหมาะสม ของนักเรียนจากตัวแทนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 จำนวน 18 ในอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดให้มีสนามการแข่งขันทั้งหมด 8 สนาม ดังนี้ สนามโรงเรียนบ้านคลองขุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กิจกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี-ไทย-สากล, ศิลปะ นาฏศิลป์ และพิธีเปิด โรงเรียนวัดก้างปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ปฐมวัยและศิลปะ ทัศนศิลป์  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
..***โดยนายมานูญ รักดี ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหาร คณะครู ชุมชน ที่จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการประหยัดแต่มีคุณภาพและศักยภาพ และชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะและมีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพและโดดเด่น เช่นนักบินน้อย สามารถร่อนได้นานและสวยงาม ทักษะการออกแบบ โปรแกรม paint ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 สามารถออกแบบได้อย่างสวยงามเป็นไปตามทักษะชีวิตและกิจกรรมด้านอื่นๆ ทำให้เห็นถึงความสามารถและการบูรณาการในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งในการแสดงออกไปในทางที่เหมาะสม  สามารถทำให้นักเรียนมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตต่อไป