ผอ.สพป.นศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนางวันเพ็ญ ชูโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร