..**ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ..**วันที่ 20 กันยายน 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแนะนำ เสริมความรู้ และประสบการณ์การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาพร้อมประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแนะนำในการสร้างประสบการณ์และประเมินผลการจัดนิทรรศการ ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำเสนอผลงานในภาพรวม จากการไปศึกษาเรียนรู้งานสถานที่จริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ โดยมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (Strategy Formulation) ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ

..**ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราช […]

1 21 22 23 24 25 29