แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 โครงสร้างการบริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สพฐ.
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ที่อยู่ และการติดต่อ สพฐ.
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบ่ง กพร. ตสน.)
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- คำสั่ง คสช. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ ๑๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายและประกาศต่าง ๆ
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
 https://www.obec.go.th/
 FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
 

O8Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/about/contact
 https://covid19.obec.go.th/faq
O9Social Network- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
 FB: ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
 | 
O10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
O13คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สพฐ.
 คู่มือปฏิบัติงาน Zoom
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง และ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
 Infographic กระบวนการให้บริการประชาชน lสพฐ.
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564
 ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ สพฐ.
 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
 ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563, 2564
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สรุปผลโพลความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET
 สรุปผลโพลความคิดเห็นต่อ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. , อ.ก.ค.ศ. สพฐ. จังหวัด…./กรุงเทพมหานคร
 การสำรวจความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน พ.ศ. 2564
O17E–Service- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/ระบบงาน
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
 สพป. สพม.
 สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.ศศ. ร.ร.ศส.
 https://www.finance-obec.net/home
  รายละเอียดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (สพฐ.)
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.)
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
- จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
 มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิทินสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ปี พ.ศ. 2564
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 แผนดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2564
 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
 คู่มือ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2564
 คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ้อำนวยการสถานศึกษา
 คู่มือ หลักสูตรข้าราชการทใหม่แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
 แแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ของ สพฐ.
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
 https://www.obec.go.th/?p=119811
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/about/contact
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/about/contact
 ระบบบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน สพฐ.
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้
 FB: ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 สพฐ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 ข่าวการปฏิบัติงาน / การประชุม / การลงพื้นที่ของผู้บริหาร สพฐ. เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลงานในด้านต่างๆ ของ สพฐ.
 สพฐ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร
 สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564
 สพฐ. เลื่อนปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 8/2564
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 รรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพฐ. 2564
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 กรอบคุณธรรม สพฐ. ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด(http://audit.obec.go.th/images/docs/moral.pdf)
  แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 กรอบคุณธรรม สพฐ. ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(http://audit.obec.go.th/images/docs/Moral9.10.63.pdf)
 VTR ท่านรองเลขาธิการ ป.ป.ช. มาออกรายการพุธเช้า สพฐ. พูดถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการประเมิน ITA
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA OBEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
 สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) จัดทำรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” 2) จัดทำรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 3) จัดทำรายการ “สพฐ.นิวส์”