[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 17 พฤษภาคม 2567
 • โครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ 17 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมส่งเสริม สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู ความดี สู่สถานศึกษาและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” 17 พฤษภาคม 2567
 • ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองของไทย” 14 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ (THAI SME-GP Roadshow) 13 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ ๖ 7 พฤษภาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 7 พฤษภาคม 2567
 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้