แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด / รองผู้บริหารสูงสุด โดย แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ชื่อ-นามสกุล
o ตำแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
 โครงสร้างการบริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- E-mail
- แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ และการติดต่อ สพฐ.
การประชาสัมพันธ์
O5ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
 https://www.obec.go.th/

 FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ

 FB : กพร. สพฐ.

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

 ภาพรวมสถิติทางการศึกษา 2566/2

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร. สพฐ.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot https://www.obec.go.th/about/contact

 ส่งข้อความผ่านทาง Chat Box

 FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
Social Network- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
การดำเนินงาน
O7แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)(Download)

 นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 และนโยบายเร่งด่วน Quick Win 2567
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
o โครงการหรือกิจกรรม
o ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o งบประมาณที่ใช้การดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ของสพฐ. (เปิดอ่าน)

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ของสพฐ. (Download)
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงานคณะ
กรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566


 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA)
การปฏิบัติงาน
O10คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
o ชื่องาน
o วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
o ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
o กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 คู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ

 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560

 การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สพฐ.

 คู่มือปฏิบัติงาน Zoom
O11คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง และ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

 Infographic กระบวนการให้บริการประชาชน สพฐ.

 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
 สถิติการให้บริการด้านสถิติการให้บริการเทียบวุฒิการศึกษา และการให้คำปรึกษา

 สถิติการให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 สถิติการให้บริการด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร

 ข้อมูลทางการศึกษา ประจำปี 2566

 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

 ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
O13E–Service- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/ระบบงาน

 ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ สพฐ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
o งานที่ซื้อหรือจ้าง
o วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
o แหล่งที่มาของงบประมาณ
o วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
o ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบรายจ่าย งบลงทุน
O15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2567
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.)

 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67) ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
o งานที่ซื้อหรือจ้าง
o วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
o แหล่งที่มาของงบประมาณ
o สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
o วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
o ราคากลาง (บาท)
o ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
o เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
o รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
o เลขที่โครงการ
o วันที่ลงนามในสัญญา
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- เแสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(4) เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง
(3) การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ เป็นหลักเกณฑ์ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
(6) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. อัตรากำลัง(ส่วนกลาง) และการฝึกอบรมพัฒนา
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
  ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม- แแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
o การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
o การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
o การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2567
 สพฐ. สานพลัง OBEC ONE TEAM อบรมบุคลากร “สพฐ. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ของ สพฐ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ส่วนงานที่รับผิด
ชอบ
(5) ระยะเวลาดำเนินการ
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- o แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
- เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/about/contact
O24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และปรพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
o สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
o ผลจาการมีส่วนร่วม
o การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้ของ สพฐ. กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2567

 ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน

 FB: ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
 สพฐ. ประกาศ เรื่อง “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
O27การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างนวัตกรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา
เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
 สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2567

 สพฐ. สานพลัง OBEC ONE TEAM อบรมบุคลากร “สพฐ. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”
O28รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
- แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O29รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา- แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2)มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
o *กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ o30
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1)โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ
(3)ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
o ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O35รางานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566