แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด / รองผู้บริหารสูงสุด โดย แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ชื่อ-นามสกุล
o ตำแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
 โครงสร้างการบริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)(Download)

 นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เอกสาร)
 นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ)
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- E-mail
- แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ และการติดต่อ สพฐ.
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 วันที่ 4 เมษายน 2560
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ฯลฯ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
 https://www.obec.go.th/

 FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ

 FB : โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

 FB : กพร. สพฐ.

 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot https://www.obec.go.th/about/contact

 FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
O9Social Network- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน การดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพฐ.

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพฐ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย
o โครงการหรือกิจกรรม
o งบประมาณที่ใช้
o ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12รายงานการติดตาม
การดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี ในข้อ O11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. (ไตรมาส 1 และ 2)

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพฐ. รอบ 6 เดือน

 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA)
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

 รายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงานคณะ
กรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 คู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ

 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560

 การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สพฐ.

 คู่มือปฏิบัติงาน Zoom
การให้บริการ
O15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
o บริการหรือภารกิจใด
o กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา

 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง และ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

 Infographic กระบวนการให้บริการประชาชน lสพฐ.
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
 ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านวุฒิการศึกษา ปี 2566

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

 ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

 ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ สพฐ.
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 สรุปสถิติแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 สถิติความพึงพอใจ การรับ - ส่งหนังสือราชการ สพฐ.
O18E–Service- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/ระบบงาน

 สถิติข้อมูลทางการศึกษา สพฐ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (สพฐ.)

 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.)
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 65)

 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 66)

 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 66)

 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
o งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
o สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมข้อเสนอแนะ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงหลักฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงหลักเกณฑ์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
ประกอบด้วย
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
- คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย 64
- แนวทาง PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
- แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา
- แนวทาง ว12 ผู้บริหารการศึกษา
- แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู
- แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ว3-54-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ
- ว4-60 แนวทางการพัฒนา ขรก.บรรจุใหม่
- ว6-65 หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน
- ว8-63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
- ว8-2562 หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ผบ.สถานศึกษา
- ว12-63 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- ว13-63 หลักเกณฑ์และวิธีการ
- ว14 - 63 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ
- ว17-56 การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
- ว25-64 วิธีการสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย
- ว27-55 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ฯลฯ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

 คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ้อำนวยการสถานศึกษา

 คู่มือ หลักสูตรข้าราชการทใหม่แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง
การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ เป็นหลักเกณฑ์ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
 แนวปฏิบัติในการร้องร้องเรียนเรื่องทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 https://www.obec.go.th/about/contact
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
o จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
o จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
o จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
o สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
o ผลจาการมีส่วนร่วม
o การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้ของ สพฐ. กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2566

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สัญจรใน 4 ภูมิภาค “Thank You Teacher: ขอบคุณครูทุนเสมอภาค”

 FB: โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

 FB: ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 https://www.obec.go.th/about/contact
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566


 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างนวัตกรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา
เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 สพฐ. จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ตามนโยบาย No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
- แสดงการประเมินผลและรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
o เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
o มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการพเอบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
o โครงการ/กิจกรรม
o งบประมาณ
o ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
o ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
  ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

O40การขับเคลื่อนจริยธรรม- แแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
o การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
o การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
o การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ของ สพฐ.

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “สติมา สมาธิพา กายสบาย ใจสุข”

 กรอบคุณธรรม สพฐ. ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

 VTR ท่านรองเลขาธิการ ป.ป.ช. มาออกรายการพุธเช้า สพฐ. พูดถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการประเมิน ITA
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ- แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
o ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย
o การกำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
o การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
o การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566